188bet

           1.  Po?ínaje 5. listopadu 2018 budou v?echny pasy dodány kuryrní slu?bou Messenger. Prosím vyberte ve Va?em profilu změnit zp?sob doru?ení v souladu s novymi dostupnymi mo?nostmi. Pro více informací nav?tivte následující stránku.


            ?adatelé ?ijící v jinych zemích si mohou po?ádat o americké vízum také v Praze, a to 4 dny v tydnu (pondělí - ?tvrtek), s mo?ností vyu?ítí rusko-anglicky mluvícího tlumo?níka v době pohovoru. Dodání dokument? trvá 1 - 2 pracovní dny.


            Dne 26. ?ervna 2018 vydal Nejvy??í soud USA rozhodnutí, které umo?ňuje pokra?ovat v prosazování prezidentského prohlá?ení 9645 (P.P.). Někte?í státní p?íslu?níci íránu, Libye, Severní Koreje, Somálska, Syrie, Jemenu a Venezuely podléhají restrikcím a omezením. Více informací naleznete na tomto odkazu.


            UPOZORNěNí! Va?e fotografie pro vízové ú?ely nesmí byt star?í ne? ?est měsíc?. S platností od 1. listopadu 2016 nebudou ji? více na vízovych fotografiích p?ípustné bryle. Pro dal?í podrobnosti na po?adavky fotografií prosím nav?tivte: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html


            Upozornění k platbě: Berte prosím na vědomí, ?e vízovy poplatek se platí v ?eskych korunách (CZK) a to na základě konzulární směnné sazby uvedené na webové stránce. P?ipomínka: Pokud poplatek zaplatíte v USD, m??e byt Va?e platba zamítnutá a ve?keré vylohy budou ú?tované Vám.


            As of November 29, 2016, Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in Peoples’ Republic of China passports are required to update their biographical and other information from their visa application through the Electronic Visa Update System (EVUS) before travelling to the United States. This update must be done every two years, or upon getting a new passport or B1, B2, or B1/B2 visa, whichever occurs first. EVUS enrollment is available at www.EVUS.gov. There is currently no fee for EVUS enrollment. Until a fee is implemented, travelers can enroll in EVUS without charge. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) will keep visa holders informed of new information at www.cbp.gov/EVUS.
             
            自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照和10年期B1、B2或B1/B2签证的中国公民赴美前,必须通过签证更新电子系统(EVUS)更新与签证申请有关的个人信息和其它信息。此更新须每两年进行一次,或者在获得新护照或新的B1、B2或B1/B2签证时进行更新,以先到期者为准。
            EVUS登记网站为www.EVUS.gov。目前EVUS登记不收费。在实施收费规定之前,旅客可免费进行登记。美国国土安全部海关和边境?;ぞ郑–BP)将通过网站www.cbp.gov/EVUS向签证持有人公布最新信息。
            Mount Rushmore - South Dakota

            Vítá vás informa?ní slu?ba pro americká víza v ?eské republice. Na této webové stránce naleznete informace o americkych p?istěhovaleckych i nep?istěhovaleckych vízech v?etně po?adavk?, které je nutné splnit p?i podávání ?ádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinny poplatek za ?ádost o vízum a jak si m??ete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

            Tato webová stránka amerického zastupitelstva v ?eské republice je oficiálním informa?ním zdrojem o vízech.

            188bet