188bet

           1. Ievērojiet, ka ASV vīzu interviju pieraksts personām, kas nedzīvo Latvijā, ir aizpildīts līdz pat 2019.gada novembrim. ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams pierakstīt intervijām pavisam nelielu skaitu vīzu pierasītāju, kas nedzīvo Latvijā. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepiecie?ams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervē?anas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.

            ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            2018. gada 26.jūnijā Amerikas Savienoto Valstu Augstākā tiesa izsludināja lēmumu, kas at?auj turpināt īstenot Prezidenta pazi?ojumu 9645. Uz noteiktiem Irānas, Lībijas, Zieme?korejas, Somālijas, Sīrijas, Jemenas un Venecuēlas valstu pilso?iem tiek attiecināti ierobe?ojumi. Detalizētāka informācija pieejama  ?eit

            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            As of November 29, 2016, Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in Peoples’ Republic of China passports are required to update their biographical and other information from their visa application through the Electronic Visa Update System (EVUS) before travelling to the United States. This update must be done every two years, or upon getting a new passport or B1, B2, or B1/B2 visa, whichever occurs first.  

            EVUS enrollment is available at www.EVUS.gov. There is currently no fee for EVUS enrollment.  Until a fee is implemented, travelers can enroll in EVUS without charge. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) will keep visa holders informed of new information at www.cbp.gov/EVUS.
             
            20161129日起,所有持中华人民共和国护照和10年期B1、B2B1/B2签证的中国公民赴美前,必须通过签证更新电子系统(EVUS)更新与签证申请有关的个人信息和其它信息。此更新须每两年进行一次,或者在获得新护照或新的B1、B2B1/B2签证时进行更新,以先到期者为准。
            EVUS登记网站为www.EVUS.gov。目前EVUS登记不收费。在实施收费规定之前,旅客可免费进行登记。美国国土安全部海关和边境?;ぞ郑?/b>CBP)将通过网站www.cbp.gov/EVUS向签证持有人公布最新信息。

            Svarīga informācija:  

            • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ?oti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasī?ana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas sa?em?anu.
            • Lūdzu, ?emiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGāTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauci?ā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificē?ana būs aizkavēta. ?is numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepiecie?ams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!

             BEZVīZU PROGRAMMA:

            Ja Jūs esat tādas valsts pilsonis, ar kuru ASV ir Bezvīzu re?īms, bet Jums nav iespējams sa?emt at?auju ce?o?anai Bezvīzu re?īma ietvaros, Jums jāpieprasa neimigrācijas vīza vismaz trīs (3) mēne?us pirms plānotā ce?ojuma. Ja Jūsu brauciens uz ASV nav steidzams, Jums jāveic neimigrācijas vīzas nodevas apmaksa, adresē ceac.state.gov/genniv/ jāaizpilda vīzas pieprasī?anas anketa DS-160 un jāre?istrējas vīzas intervijai. Ja Jūsu ce?ojums ir neatliekams, Jūs varat pieprasīt vīzas interviju iz?ēmuma kārtā sakarā ar ārkārtas situāciju. Pieprasot vīzas interviju steidzamības kārtā, lūdzam Jūs norādīt informāciju par Jūsu izce?o?anas datumu un vieso?anās mēr?i kā arī pievienot visus Jums adresētos ASV Muitas un Robe?sardzes dienesta (US Customs and Border Protection) pazi?ojumus attiecībā uz Jūsu ESTA at?aujas statusu. 

            Detalizēta informācija par ce?o?anas ierobe?ojumiem Bezvīzu programmas ietvaros kā arī informācija par elektroniskajām pasēm ir pieejama ?ajā interneta vietnē: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html

            Mount Rushmore - South Dakota

            Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. ?ajā tīmek?a vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasī?anu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasī?anu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

            ?ī tīmek?a vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.

            188bet